Kaleidoscopic World
강문영(Kang Mun Yeong)
우리가 어린 시절에 만화경을 만들어서
들여다 본 세상은 환상의 세계가 아니었던가?
Kaleidoscopic World(1), Inkjet Print, 11X14 inch, 2023
Kaleidoscopic World(1), Inkjet Print, 11X14 inch, 2023
Kaleidoscopic World(2), Inkjet Print, 11X14 inch, 2023
Kaleidoscopic World(2), Inkjet Print, 11X14 inch, 2023
Kaleidoscopic World(3), Inkjet Print, 11X14 inch, 2023
Kaleidoscopic World(3), Inkjet Print, 11X14 inch, 2023
Kaleidoscopic World(4), Inkjet Print, 11X14 inch, 2023
Kaleidoscopic World(4), Inkjet Print, 11X14 inch, 2023
Kaleidoscopic World(5), Inkjet Print, 11X14 inch, 2023
Kaleidoscopic World(5), Inkjet Print, 11X14 inch, 2023
Kaleidoscopic World(6), Inkjet Print, 11X14 inch, 2023
Kaleidoscopic World(6), Inkjet Print, 11X14 inch, 2023
Artist Contact
Back to Top